Visie Op Excelleren

                                

Zich Engageren Met Expertise

Think
Inside
The Box

Excelleren
Op je best worden. In waar je goed in bent

Uitmuntend of op je best zijn in een beroep, vakgebied of discipline. In ondernemen, ontwerpen, sport, wetenschap, kunstbeoefening…   

Uitblinken in attitude, kwaliteiten en persoonlijk zijn.
In het realiseren van succes. In de vaardigheid om empathisch te luisteren. In bemiddelen en onderhandelen. In de wijze van contact, communicatie en connectie met anderen en de om-geving. Er is een rijk van mogelijkheden waarin we op ons best kunnen worden.

Excelleren is ruimer dan topprestaties leveren en concurreren.

Excelleren is (h)(er)kennen, valoriseren en creëren wie je werkelijk bent en worden kan. Afzweren wie en hoe je zou willen zijn, doch niet bent of worden kan. 
Excelleren is zelfkennis, zelfbepaling en verbinding. Zich engageren met expertise.

Zich Engageren

Excelleren kan hand in hand gaan met verantwoordelijkheid en engagement.  Zich inzetten en engageren met de skills en expertise waarover men beschikt.  Op je best zijn is geen doel op zichzelf. Excelleren toont een voorbeeld omtrent hoe we kunnen omgaan met de gave van onze talenten en aanleg. 

Met Expertise

We excelleren wanneer we met inzet en toewijding op ons best zijn op het vlak van werk, relatie, communicatie… Met het talent en de bagage van vaardigheden, kwaliteiten en vindingrijkheid waarover we beschikken. Excelleren is het beste uit jezelf halen. Je skills ten volle ontplooien en laten renderen. Op je best zijn en doen waar je goed in bent.

Dienstbaar

Excelleren staat dan ten dienste van het geheel en de samenhang, van welzijn, van ontwikkeling en vooruitgang. Hoe hebben anderen voordeel of baat bij wat jij doet om op je best te zijn in datgene waar je goed in bent? Een interessante vraag om aan jezelf voor te leggen en open te staan voor feedback.

Daadkracht

De meeste mensen die excellent zijn geraken daar niet zomaar. Ze hebben een weg afgelegd. Ze moesten er best wel wat voor doen, zich inspannen, er veel tijd aan besteden en meestal hard werken om aan dat resultaat te geraken. Het zijn denkers en doeners. Ze voelen aan en volgen wat hun feeling aanreikt.

Respect & Zelfkennis

Mensen die excelleren doen dat zonder zichzelf uit te putten of op te fokken. Ze zijn niet bevangen door een druk-druk-druk cultus en een onstilbare honger naar uitdagingen. Hun doel ligt niet in de weg.
De gave van talent en de skills waarover we beschikken worden ingezet met respect voor de eigen mogelijkheden, grenzen en draagkracht. We hebben geen samenleving nodig waarin nog meer eisen, verwachtingen en druk gezet worden waaronder mensen bezwijken aan depressie, vermoeidheidssyndromen, minderwaardigheidsgevoelens en burn-out. 
Excelleren is de lat hoog leggen. Net zo hoog evenwel dat het mogelijk blijft om er over te geraken. Een geslaagde sprong. Om te excelleren dienen we te beschikken over een goede zelfanalyse en zelfkennis vrij van overmoedige over- of deprimerende onderschatting. Je moet weten dat je kunt springen, op welke hoogte de lat kan gelegd worden en waar de limieten zijn in wat kan bereikt worden.
Excelleren toont een voorbeeld van zelfzorg, betrokkenheid en engagement. Excelleren draagt bij aan de vernieuwing en ontwikkeling van de samenleving en de mogelijkheden waarover we beschikken om het leven fleur te geven. Excelleren zoekt realisaties voor vooruitgang en werkzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Het tijdsklimaat en maatschappelijk pleidooi om de lat lager te leggen, want iedereen moet meekunnen, zorgde jarenlang voor onder- of onontwikkeld talent en zelfs afkeer van excelleren. De schijn van gelijkwaardigheid hooghouden en zich wentelen in verontwaardiging zonder zelf verantwoordelijkheid op te nemen. 
Is dit getij van de tijd aan het keren?   We hebben behoefte aan mensen die excelleren. Aan mensen die werkzame en haalbare oplossingen bedenken om maatschappelijke problemen aan te pakken. Aan de uitmuntende daadkracht om ze uit te voeren.